Greece trip 2007

Delphi, Meteora
Meteora, Berea, Thessaloniki
Thermopylae, Corinth, Mycenae
Epidauros, Olympia
Olympia, Athens
Athens

Misc. photos